Lejebetingelser

L.O. Seierskilde Maskinudlejning A/S

GENERELLE LEJE- OG FORSIKRINGSBETINGELSER

 1. Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelser, betegnes som udlejer.
 • Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader udlejers plads, til med den dag, det lejede materiel afmeldes eller afleveres på udlejers plads.
 • Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes normalt med 5-dages arbejdsuge a 7,5 time. Anvendes materiellet på lørdage, søn- og helligdage, regnes disse dage for lejedage.
 • Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. indsigelser mod leverancen må foretages inden 12 timer efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge.
 • Transportudgifter betales af lejeren.
 • Lejeren afholder alle udgifter til materielles levering, montering, demontering, afhentning og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet m.v.
 • Det lejede afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på udlejers plads, finder eftersyn sted. Eventuelle skader, som følge af overlast, forkert behandling eller lignende, samt nødvendig rengøring betales af lejeren.
 • Materiellet forbliver udlejers ejendom. og udlejer kan på ethvert tidspunkt besigtige det udlejede. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til udlejer. Der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre uden skriftlig tilladelse fra udlejer.
 • Lejer bærer altid risikoen for det lejede. Udlejer har tegnet Brand-. tyveri forsikring 7 % af brutto prisen. og specificeres særskilt på vor faktura. De udlejede maskiner er forsikret mod motoransvar jf. færdselsloven.  Øvrigt ansvar påhviler lejer.

Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på det lejet . med følgende beløb pr. enhed beregnet af materielles nyværdi:

Maskinværdi / kr.                                                    Selvrisiko / kr.

Kr.            0 –   10.000                                          5.000

Kr.   10.001 –   50.000                                     12.500

Kr.   50.001 – 150.000                                     14.000

kr. 150.001 –  250.000                                     18.000

kr. 250.001 –  400.000                                     23.000

kr. 400.001 –  500.000                                     29.000

kr. 500.001 –  600.000                                     38.000 

kr. 600.001 –  800.000                                     40.000

kr.800.001 – og derover                                   52.000

                                         Alle beløb er ekskl. Moms.
Tyveri af og hærværk på det lejede skal meddeles udlejer og politi inden for 24 timer efter skaden. Skader, som opstår ved brug af maskinen. forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men betales af lejer.

Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport på lejers køretøjer.

 1. L.O.Seierskilde Maskinudlejning A/S påtager sig intet ansvar for tab og forsinkelser af et stykke arbejde og de dermed forbundne omkostninger i forbindelse med arbejdsstandsning pga. fejl eller havari på det lejede materiel.
 1. Ved forgæves fremmøde debiteres kunden 3 timer ekskl. transport.
 1. Maskine med fører min. 3 timer ekskl. transport.
 1. Rabatten er kun gældende ved rettidig indbetaling af faktura, ellers faktureres rabatten.
 1. Betaling netto kontant med mindre andet aftales. Ved for sen betaling beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned. Udebliver betalingen, forbeholder udlejer sig ret til at afhente det lejede for lejers regning.
 1. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel, samt forbehold for trykfejl.